6. Penyelenggaraan negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan di atas sesuai dengan pengertian penyelenggaraan yang dicantumkan dalam... * 10 poin
A. UU No. 29 Tahun 1998
B. UU No. 28 Tahun 1999
C. UU No. 29 Tahun 1999
D. UU No. 28 Tahun 2000
E. UU No. 28 Tahun 2001​

Iklan
Iklan